Algemene verkoopvoorwaarden Agrostap Handel
Versie 2022.1

1. Definities

1. Contract: de schriftelijke of elektronische vastlegging door Agrostap van de inhoud van de Overeenkomst.
2. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Agrostap of Afnemer.
3. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Agrostap: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, waaronder (maar niet uitsluitend) de vennootschap onder firma Agrostap Handel, zaakdoende te Staphorst (KvK-nummer: 66613302).
5. Afnemer: iedere partij die met Agrostap een Overeenkomst sluit met betrekking tot koop, opdracht of anderszins.
6. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Agrostap en Afnemer.

 

2. Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

1. Alle door Agrostap uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden, en kunnen te allen tijde door Agrostap worden herroepen.
2. Agrostap heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort na de aanvaarding ervan te herroepen.
3. Agrostap is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn gebaseerd op kennelijke verschrijvingen.
4. Een aanvaarding door de Afnemer van een aanbod van Agrostap, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Agrostap), heeft geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden van Agrostap inhoudt.
5. De algemene (inkoop-)voorwaarden van de Afnemer worden door Agrostap uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Agrostap en de Afnemer.
7. Voor zover in de Overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van de Overeenkomst.
8. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Afnemer slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die Overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.
9. Indien in deze voorwaarden of in het Contract is aangegeven dat een bepaalde regel geldt tenzij anders is overeengekomen (of woorden van gelijke strekking), geldt dat de Afnemer de bewijslast hiervan draagt (het feit dat anders is overeengekomen). De Afnemer kan dit uitsluitend bewijzen middels schriftelijk bewijs.
10. Wijzigingen in de samenstelling van de order leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien de Afnemer haar order in gevolge het vorige lid wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand de wijziging in de levertijd.
11. Een samengestelde offerte verplicht Agrostap niet tot het leveren van een gedeelte van de goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
12. Getoonde en/of verstrekte monsters, stalen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, prijslijsten, promotiemateriaal en/of op de website van Agrostap of Derden (zoals marktplaats.nl) zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de Afnemer geen rechten ontlenen.
13. Onderhoud is niet bij de Overeenkomst inbegrepen, tenzij expliciet anders is overeengekomen. Indien wel onderhoud is overeengekomen, geldt dat dit beperkt is tot één onderhoudsbeurt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
14. Agrostap heeft nooit de verplichting om door de Afnemer gegeven orders, aanvragen, bestellingen, etc. te accepteren en Agrostap houdt altijd de vrijheid om niet (meer) te leveren aan de Afnemer, ook indien Agrostap en de Afnemer een langdurige relatie met elkaar hebben opgebouwd en/of de Afnemer in meer of mindere mate afhankelijk is van Agrostap en/of Agrostap en de Afnemer. Bij weigering door Agrostap een bestelling o.i.d. uit te voeren of anderszins de relatie te beëindigen, is Agrostap nooit gehouden tot een schadevergoeding of compensatie.
15. Agrostap heeft het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, indien de Afnemer niet binnen één week tot betaling overgaat. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat Agrostap een betalingsverzoek aan de Afnemer heeft verzonden (bijvoorbeeld door middel van een (pro forma) factuur).
16. In het geval de Afnemer te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van lease, geldt (in afwijking van het vorige lid) dat Agrostap het recht heeft de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, indien de Afnemer niet binnen twee weken met de betreffende leasemaatschappij tot definitieve afspraken is gekomen, de Afnemer alle formaliteiten die daarbij horen heeft afgerond en Agrostap van de leasemaatschappij het bericht heeft ontvangen dat de totale prijs zal worden uitbetaald aan Agrostap (cumulatieve voorwaarden). Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat Agrostap de Afnemer in contact heeft gebracht met de leasemaatschappij (bijvoorbeeld door toezenden van een leaseofferte aan de Afnemer).
17. Agrostap kan de Afnemer aanbieden gebruik te maken van lease en bijvoorbeeld daartoe een offerte uitbrengen. De overeenkomst komt in zo’n geval tot stand tussen de leasemaatschappij en de Afnemer, Agrostap staat daar buiten. De Afnemer is verantwoordelijk voor de keuze van de leasemaatschappij, de leasevorm, de leasevoorwaarden en welk aspect van de lease dan ook. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de Afnemer zelf. De Afnemer dient dit zelf verder te regelen met de leasemaatschappij.

 

3. Uitvoering, levering en risico

1. De zaken worden geleverd Ex Works (af fabriek) zoals omschreven in Incoterms 2020, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Levering vindt alleen plaats aan per trailer bereikbare adressen, tenzij een ander type vrachtauto is overeengekomen. De Afnemer is gehouden voor eigen rekening voldoende personeel en materieel ter beschikking te stellen ter lossing van de zaken. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Agrostap het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
2. Levering en transport komen in alle gevallen voor rekening en risico van de Afnemer (ook wanneer partijen in afwijking van het voorgaande overeenkomen dat Agrostap zorg zal dragen voor transport), tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. In alle gevallen heeft de Afnemer een afnameplicht. De afnameplicht houdt onder meer in dat de Afnemer hetgeen Agrostap ter levering aanbiedt (al dan niet via een derde-transporteur), op dat moment dient af te nemen.
3. Indien is overeengekomen dat Agrostap zorg draagt voor transport en de Afnemer de producten tijdens transport door Agrostap wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen voor transport heeft, dient zij zulks schriftelijk met Agrostap overeen te komen. De verzekering geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer.
4. Indien de Afnemer de producten zelf wenst te verzekeren zal Agrostap de Afnemer op eerste verzoek alle gegevens verstrekken die nodig zijn voor het afsluiten van een transportverzekering.
5. Indien is overeengekomen dat Agrostap zorg draagt voor transport zal de Afnemer aan Agrostap alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot, de juiste documenten voor douane(s). Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de gegevens rust op de Afnemer. Eventuele vertraging in de levertijd door bijvoorbeeld oponthoud bij douane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door de Afnemer, is voor rekening en
risico van de Afnemer.
6. Indien producten door overmacht of door verzuim van de Afnemer in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Agrostap gerechtigd deze producten voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en betaling van alle bijbehorende kosten te verlangen zonder dat de Afnemer een recht op opschorting van betaling toekomt.
7. Indien de Afnemer haar afnameplicht niet nakomt is Agrostap gerechtigd de Overeenkomst na ommekomst van een termijn van 36 uur kosteloos te ontbinden, tenzij de Afnemer de betreffende zaken alsnog afneemt binnen die termijn én tijdig daaraan voorafgaand alle openstaande vorderingen en de door Agrostap gemaakte en nog te maken kosten vergoedt.
8. Vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.
9. De Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Agrostap, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft. De Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst indien de late levering (mede) aan de Afnemer is toe te rekenen.
10. De Afnemer zal te allen tijde eventuele instructies van Agrostap met betrekking tot opslag van de door Agrostap geleverde producten opvolgen.
11. Agrostap heeft het recht Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt de Afnemer voor eigen rekening en risico ervoor dat Agrostap of de door Agrostap ingeschakelde Derden tijdig kunnen beschikken over:
a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de omstandigheden die relevant zijn voor de levering van de zaken en verder alle gegevens die Agrostap nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst;
b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen).
13. De Afnemer staat er voor in dat de door of namens haar aan Agrostap verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Afnemer dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen.
14. Agrostap zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Alle diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
15. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
16. De Afnemer blijft zelf en voor eigen rekening en risico verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:
a. het bestuur, de bedrijfsvoering en de veiligheid van haar bedrijf/organisatie, de uitoefening van de activiteiten van haar bedrijf/organisatie en haar eigen zakelijke aangelegenheden;
b. de door de Afnemer genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door Agrostap geleverde diensten wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan;
c. de door de Afnemer genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan;
d. de in- en verkoop van zaken.
17. Indien Agrostap adviezen of instructies aan de Afnemer verschaft, kan de Afnemer hieraan geen enkel recht ontlenen. De Afnemer is (voor eigen rekening) verantwoordelijk voor het inschakelen van eigen, onafhankelijke deskundigen op het gebied van techniek, implementatie, onderhoud, etc.
18. Indien de aan Afnemer te leveren zaken, rechten of diensten niet (langer) mogen worden gebruikt, verhandeld of dat anderszins het gebruik of toepassing daarvan wordt beperkt, belemmerd of verboden door de overheid/bevoegde autoriteit/certificeringspartij, is (uitsluitend) Agrostap gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Afnemer recht heeft op schadevergoeding, vergoeding van kosten of andere compensatie.
19. Agrostap is gerechtigd reclamemateriaal op de zaken aan te brengen, zoals stickers.

 

4. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Agrostap naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan
doen gelden.
2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Agrostap geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Agrostap niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Agrostap of van Derden waarvan Agrostap op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen dan wel adviezen van overheidswege, epidemieën, pandemieën, schaarste aan grondstoffen of het te leveren product, (inkoop)prijsstijgingen van 10% of meer, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Agrostap (zoals de eigenaar).
3. Agrostap heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Agrostap zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

5. Eigendomsvoorbehoud en bruikleen

1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van Agrostap, zolang de Afnemer niet heeft voldaan aan de vorderingen:
a. ter zake van door Agrostap aan de Afnemer krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,
b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van de Afnemer verrichte of
nog te verrichten diensten, en/of,
c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Agrostap onder eigendomsvoorbehoud op de Afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
2. Alle zaken die Agrostap aanwijst en waarvan Agrostap middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van Agrostap afkomstig te zijn.
3. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
4. De Afnemer mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits de Afnemer bij haar afnemers eveneens een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
5. Wanneer de Afnemer surséance van betaling aanvraagt of indien de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard is de Afnemer vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
6. De door of namens Agrostap verstrekte monsters, brochures, flyers en ander marketing- en verkoopmateriaal blijven eigendom van Agrostap en worden op diens eerste verzoek op kosten van de koper aan de Agrostap geretourneerd.

 

6. Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van Agrostap in euro’s, exclusief omzetbelasting (btw), exclusief onderhoud, exclusief rijklaarmaakdiensten, exclusief aanvullende onderdelen en accessoires, exclusief kosten van vervoer en transport, exclusief declaraties van ingeschakelde Derden en exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend – wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door Agrostap worden doorberekend aan de Afnemer. Indien de levering binnen een maand na het sluiten van de koopovereenkomst dient te worden of wordt uitgevoerd, is de Afnemer bij een prijsverhoging van meer dan 10% na het sluiten van de koopovereenkomst gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden gedurende 48 uur nadat Agrostap de prijsverhoging aan de Afnemer heeft bekend gemaakt. Indien de levering later dan een maand na het sluiten van de koopovereenkomst dient te worden of wordt uitgevoerd, is de Afnemer bij een prijsverhoging van meer dan 10% na het sluiten van de koopovereenkomst gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden gedurende 48 uur nadat Agrostap de prijsverhoging aan de Afnemer heeft bekend gemaakt. In geval van ontbinding op grond van het voorgaande is Agrostap in geen geval een schadevergoeding of andere compensatie aan de Afnemer verschuldigd.
3. Indien is overeengekomen dat de levering op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode zal plaatsvinden en deze levering wordt uitgesteld op verzoek van de Afnemer, is Agrostap gerechtigd een prijsverhoging door te voeren, zonder dat de Afnemer recht heeft op ontbinding of anderszins beëindiging van de Overeenkomst.
4. Agrostap is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die hij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs zijn overeenkomen. Afnemer kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Agrostap. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders.

 

7. Facturatie, betaling en opeisbaarheid

1. De betaling dient steeds voorafgaand aan de levering te worden uitgevoerd door de Afnemer, tenzij anders is overeengekomen.
2. Betaling dient te worden uitgevoerd per bank in euro’s, tenzij anders is overeengekomen.
3. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Agrostap verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente (6:119a BW) als deze hoger is.
4. De Afnemer is aansprakelijk voor alle de door Agrostap (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Afnemer, met een minimum van € 500 per factuur.
5. Al hetgeen de Afnemer aan Agrostap verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van de Afnemer is uitgesproken, de Afnemer surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd, wanneer de Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, de Afnemer natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
6. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Afnemer verplicht op verzoek van Agrostap een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Afnemer niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Agrostap heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Afnemer te verhalen.
7. Het recht van de Afnemer om zijn vorderingen op Agrostap te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Agrostap uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. De Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.
8. Agrostap heeft het recht voorafgaand aan de Overeenkomst of tijdens de duur van de Overeenkomst aan de Afnemer een limiet voor het bedrag aan openstaande (onbetaalde) facturen van Agrostap te stellen. In dat geval dient de Afnemer (ook al is de betalingstermijn van alle openstaande facturen nog niet verstreken) te voorkomen dat in totaal een bedrag openstaat (onafhankelijk van de betalingstermijn) dat het limiet te boven gaat. Indien het limiet wel wordt overgeschreden, is Agrostap gerechtigd haar verplichtingen op te schorten (zoals, maar niet uitsluitend, de werkzaamheden op te schorten en de levering van de zaken op te schorten) tot het moment waarop de Afnemer een zodanig bedrag heeft betaald dat het limiet niet langer is overschreden, zonder dat dit een tekortkoming oplevert aan de zijde van Agrostap en zonder dat de Afnemer bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) recht heeft op vergoeding vanwege verbeurde boetes, kostenvergoeding of andere schadevergoeding dan wel op nakoming, ontbinding of vernietiging van de Overeenkomst. Het in dit lid bepaalde laat het recht van de Agrostap op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet.
9. Agrostap heeft het recht om zaken in gedeelten te leveren (deelleveranties) en overeenkomstig te factureren.
10. Indien de Afnemer één of meer vorderingen heeft op één of meer van de entiteiten (rechtspersonen e.d.) horende bij de Agrostap, is Agrostap gerechtigd deze vorderingen te verrekenen met één of meer vorderingen van één of meer van de entiteiten horende bij de Agrostap op de Afnemer.

 

8. Garantie en vrijwaring

1. Agrostap geeft geen garantie op de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De zaken worden verkocht en geleverd ‘as is’ (in de staat waarin ze zich bij verkoop bevinden, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. De Afnemer dient er zelf en voor eigen rekening zorg voor te dragen dat (het gebruik van) de zaken voldoen aan alle wet- en regelgeving, zoals de wet- en regelgeving over het kenteken en de registratie daarvan. Ook indien Agrostap hiervoor diensten aanbiedt of handelingen verricht, blijft dit de verantwoordelijkheid van de Afnemer.
4. De zaken zijn niet specifiek afgestemd op het gebruik door de Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het kan zijn dat bijvoorbeeld een tractor niet GPS is voorbereid, geen trekhaak bevat, etc. Dit levert geen tekortkoming of gebrek op. De Afnemer dient zelf onderzoek te doen naar de eigenschappen van de zaken en hetgeen daar wel en niet bij hoort. Eventuele aanvullende zaken, zoals accessoires of onderhoudsbeurten voor aflevering, dienen apart te worden overeengekomen en Agrostap is gerechtigd daarvoor aanvullende kosten in rekening te brengen.
5. Agrostap kan niet gehouden worden aan uitingen van Derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten.
6. De Afnemer dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat de eindgebruiker van de door Agrostap geleverde zaken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens Agrostap, de leverancier van Agrostap en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd. De Afnemer vrijwaart Agrostap voor aanspraken van Derden (waaronder de eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet beschikte over voornoemde instructies.
7. Agrostap is niet aansprakelijk voor schade (en schiet niet tekort in de nakoming van haar verplichtingen) indien haar zaken niet voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan Nederland. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, wetgeving, benodigde vergunningen, fiscale aangelegenheden en importregelgeving. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor dergelijke aanspraken indien zij de producten invoert in andere landen dan Nederland.
8. De Afnemer vrijwaart Agrostap voor iedere aanspraak van Derden op grond van het feit dat de zaken niet voldoen aan de wet- en regelgeving ter plaatse (buiten Nederland) voor zover die door de Afnemer of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
9. De Afnemer vrijwaart Agrostap voor iedere schadeaanspraak van Derden die het gevolg is van het gebruik van de zaken voor zover die door de Afnemer of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
10. De Afnemer dient Agrostap te allen tijden te informeren omtrent (verpakkings-)eisen (inclusief informatieverplichtingen) die gelden voor verkoop in- en vervoer naar de landen waar de Afnemer de producten ontvangt, verkoopt of voornemens is te verkopen. Indien uit het voorgaande kosten voortvloeien voor Agrostap, komen deze voor rekening van de Afnemer.
11. Indien de Afnemer de zaken voorziet van eigen verpakkingen vrijwaart zij Agrostap voor alle schade die Agrostap mocht lijden ten gevolge van de verpakking van de Afnemer.
12. Mocht Agrostap wel een of meer garanties verlenen, gelden tevens de volgende bepalingen.
13. Indien een bepaalde eigenschap wordt gegarandeerd (bijvoorbeeld een werkende aftakas of lekvrije staat), geldt deze garantie uitsluitend op het moment van aflevering (en niet voor de periode daarna).
14. De Afnemer kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van Agrostap, deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover Agrostap is nagekomen en nakomt.
15. Alleen de Afnemer kan een beroep doen op garantie. De garantie is persoonlijk, niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.
16. De garantie geldt niet wanneer:
  a. de Afnemer niet heeft gehandeld conform artikel 9 van deze voorwaarden;
  b. de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, verwerkings- opslag- en vervoersvoorschriften of andere instructies die, door of namens Agrostap, de leverancier van Agrostap en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;
  c. er sprake is van normale slijtage;
  d. er niet afdoende beschermende maatregelen in acht zijn genomen;
  e. er sprake is van transport- of verwerkingsschade;
  f. de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken;
  g. er sprake is van slijtage of veroudering dan wel krassen, wrijvingen en soortgelijke sporen;
  h. de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken of veiligheidswaarschuwingen gebruikt blijft worden;
  i. er sprake is van onjuiste opslag. Zaken moeten in ieder geval worden opgeslagen in een afgesloten, droge en schone omgeving beschermd tegen weersomstandigheden waaronder, maar niet beperkt tot, regen, sneeuw of andere oorzaken van vocht;
  j. de zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zoals buitengewone vochtigheid, chemische dampen, trillingen of buitengewone temperatuur.
17. Een door Agrostap gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Agrostap in voor eventueel door de Afnemer of door Derden geleden schade.
18. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor de vervangende of herstelde zaken verstrekt.
19. Indien de leverancier van Agrostap of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van Agrostap of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die Agrostap stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de leverancier van Agrostap of fabrikant. Indien de leverancier van Agrostap of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van Agrostap of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die Agrostap stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de leverancier van Agrostap of fabrikant.
20. Het volgende artikel van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.

 

9. Controle producten en reclametermijn

1. De Afnemer dient zaken direct voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en diensten direct na afloop van de uitvoering van de diensten te (laten) inspecteren. Indien de Afnemer van oordeel is dat er sprake is van schade die is ontstaan tijdens transport, dient de Afnemer hier direct bij aflevering foto’s van te maken en te bewaren en een gespecificeerd voorbehoud te maken op de transportbon. Verder dienen zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen bij voorkeur direct bij de controle, maar uiterlijk binnen 24 uur na de aflevering van de zaken c.q. uitvoering van de diensten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Agrostap te worden medegedeeld (onder bijvoeging van de hiervoor genoemde foto’s). Indien de Afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de zaken/diensten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten c.q. de diensten aan de Overeenkomst beantwoorden. Mocht de Afnemer bij constatering van gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van Agrostap, over gaan tot c.q. verder gaan met de verkoop, uitlevering, behandeling, installatie of verwerking van de geleverde zaken, dan accepteert de Afnemer de geleverde zaken en diensten en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het geconstateerde gebrek/tekortkoming.
2. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de Afnemer binnen 24 uur na de ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Agrostap mede te delen.
3. Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel Agrostap van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest de Afnemer het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft de Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
4. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de producten, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de Overeenkomst
beantwoordt geven de Afnemer noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren.
5. De zaken, waarop de reclame betrekking heeft, dienen aanwezig te blijven en op eerste verzoek aan Agrostap te worden geretourneerd, hetgeen voor rekening van de Afnemer komt. De Afnemer zorgt ervoor dat reeds geloste lading goed afgedekt, goed afgeschermd, goed beschermd, droog gehouden en goed behandeld wordt.
6. Indien vaststaat dat een zaak (of een deel daarvan) gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan Agrostap en dat tijdig en op de juiste wijze aan Agrostap is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Agrostap (het gebrekkige deel van) de zaak binnen redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Agrostap, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel (ter keuze van Agrostap) vervangende (evenredige) vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.
7. Indien vaststaat dat een dienst niet conform de Overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan Agrostap en dat tijdig en op de juiste wijze aan Agrostap is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Agrostap de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel (naar keuze van Agrostap) vervangende (evenredige) vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de dienst.
8. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Agrostap, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Afnemer.
9. Reclames geven de Afnemer niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.

 

10. Inruil

1. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak, de Afnemer in afwachting van de levering van de aan hem verkochte zaak, de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang de Afnemer die zaak niet aan Agrostap feitelijk heeft afgeleverd. Tot dan zijn alle kosten, met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor rekening van Afnemer.
2. Agrostap is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs, indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de (bij benadering) aangegeven levertijd. Agrostap heeft het recht de Overeenkomst, ondanks schade en/of waardevermindering aan het in te ruilen object, gestand te doen en de schade/waardevermindering te verhalen op de Afnemer.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, garandeert de Afnemer tegenover Agrostap dat door de Afnemer in te ruilen zaken vrij zijn van rechten en aanspraken van Derden, schadevrij zijn, in goede, deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren en dat met die zaak of zaken niet gemanipuleerd is, zoals
(maar niet uitsluitend) met betrekking tot de kilometrage. Verder garandeert Afnemer Agrostap in het algemeen dat Afnemer niet bekend is met feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de in te ruilen zaak of zaken waarvan Afnemer vermoedt dan wel weet of behoort te weten dat die van belang (kunnen) zijn voor Agrostap, die daarvan onkundig is (gebleven). De feitelijke inruil ontslaat de Afnemer niet van de hiervoor genoemde garanties.
4. De in te ruilen zaak dient op het vestigingsadres van Agrostap te worden afgeleverd door de Afnemer. Levering en transport komen voor rekening en risico van de Afnemer, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

11. Opschorting en ontbinding

1. Agrostap behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien de Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere overeenkomsten met Agrostap is nagekomen.
2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Agrostap gerechtigd de Overeenkomst (geheel of geldelijk – zulks naar keuze van Agrostap) door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Afnemer, de Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, de Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
3. Voor zover de Afnemer een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Agrostap toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.

 

12. Intellectuele eigendomsrechten en verpakkingseisen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Agrostap de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, beeld- en woordmerken, handelsnamen, programmatuur enz.
3. De Afnemer garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door de Afnemer aan Agrostap verstrekte (verpakkings)materialen vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. De Afnemer vrijwaart Agrostap voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
4. Indien de Afnemer opmerkt dat de producten van Agrostap inbreuk maken op enig aan een Derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een Derde inbreuk maakt op een aan Agrostap toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient de Afnemer Agrostap daarvan direct op de hoogte te
stellen.
5. Voor het geval een Derde inbreuk maakt op een aan Agrostap toebehorend recht van intellectuele eigendom is de Afnemer gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde Agrostap in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.
6. De Afnemer is niet bevoegd wijzigingen aan te brengen aan verpakkingen van Agrostap.

 

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Iedere aansprakelijkheid van Agrostap voor schade tegenover de Afnemer en Derden is per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Agrostap voor het geval in kwestie uitkeert. Deze
aansprakelijkheidsbeperking geldt voor iedere vorm van aansprakelijkheid en onder meer (maar niet uitsluitend) voor schade, zowel bij de Afnemer als bij Derden, als gevolg van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst, als gevolg van het plegen van een onrechtmatige daad of als gevolg van fouten/tekortkomingen van personeel of door Agrostap in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde verzekering mocht plaatsvinden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, omdat de schade niet onder de dekking valt of Agrostap voor de schade/betreffend risico geen verzekering heeft), dan is de schade beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende Overeenkomst, dan wel indien het gaat om een duurcontract, de factuurwaarde over dat jaar, in alle voorgenoemde gevallen met een maximum van € 1.000.
3. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Agrostap of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
4. De Afnemer zal Agrostap vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Agrostap daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer (inclusief de integrale kosten van rechtsbijstand).
5. De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing in geval van garantie.
6. De Afnemer zal zich altijd zorgvuldig en niet onrechtmatig gedragen en de Overeenkomst, deze voorwaarden en alle geldende wet- en regelgeving naleven. Zo zal de Afnemer intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van Agrostap en Derden eerbiedigen en hun privacy respecteren.
7. Agrostap is steeds gerechtigd maatregelen te treffen in verband met handelen of nalaten van, toe te rekenen aan of voor risico van de Afnemer (onder meer om aansprakelijkheid tegenover Derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken).
8. Van Agrostap kan niet verlangd worden zich een oordeel over de gegrondheid van de aanspraken van Derden of van het verweer van de Afnemer te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een Derde en de Afnemer. De Afnemer zal dergelijke kwesties zelf met de Derde moeten oplossen en dient Agrostap schriftelijk en onderbouwd met documenten regelmatig en voortdurend te informeren.
9. De Afnemer draagt het risico van verlies, diefstal, vermissing , brand en beschadiging van apparatuur en andere zaken die de Afnemer aan Agrostap ter beschikking stelt (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud). Het is de keuze van de Afnemer om dit wel of niet te laten verzekeren.

 

14. Recall en teruglevering

1. De Afnemer zal geen algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door Agrostap geleverde producten zonder voorafgaande toestemming van Agrostap.
2. Op verzoek van Agrostap zal de Afnemer een algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door Agrostap geleverde producten.
3. Indien (een onderdeel van) de overheid (al dan niet via Berg Groep of een leverancier van Agrostap) verzoekt of eist dat bepaalde producten worden afgevoerd, verwijderd, vernietigd of andere handelen worden verricht, zal de Afnemer hier alle medewerking aan verlenen.

 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Agrostap partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
3. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Agrostap en de Afnemer of anderszins. Het staat echter Agrostap vrij een geschil tussen Agrostap en de Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen

Download hier als PDF